Advies bij een erfenis

Na een overlijden moeten er een aantal zaken juridisch worden geregeld. Het is dan fijn als u wat dat betreft wordt ontzorgd en een aantal zaken uit handen worden genomen.

Wij kunnen onder andere de volgende zaken voor u regelen:

Verklaring van erfrecht

Als er iemand is overleden, dan worden bankrekeningen vaak geblokkeerd. De bank wil dan weten wie de erfgenamen zijn, voordat de bankrekeningen weer worden vrijgegeven. Daarom vraagt de bank om een door de notaris opgestelde verklaring van  erfrecht. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is opgenomen wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is namens hen te handelen...

Verklaring van executele

Als er een testament is waarin een executeur is benoemd kan een verklaring van executele worden opgesteld. De executeur wordt daarmee bevoegd de bankrekeningen van de overledene te beheren. Een verklaring van executele kan vaak eerder worden afgegeven dan een verklaring van erfrecht, omdat er geen erfgenamen onderzoek hoeft te worden ingesteld. Bovendien hoeven de erfgenamen nog niet ...

Europese verklaring van erfrecht

Als een inwoner van Nederland of iemand met de Nederlandse nationaliteit is overleden met vermogen buiten Nederland,  maar wel in Europa, dan kan een Europese Verklaring van Erfrecht uitkomst bieden. Zo’n verklaring is nodig om bijvoorbeeld een huis in Frankrijk of Spanje op naam van de erfgenamen te zetten....

Aangifte erfbelasting

Binnen 8 maanden na het overlijden moet er een aangifte erfbelasting worden ingediend bij de belastingdienst. Als de verkrijging voor een erfgenaam hoger is dan de vrijstelling, dan is er erfbelasting verschuldigd. Wij kunnen de aangifte erfbelasting verzorgen, waardoor u nooit teveel erfbelasting hoeft te betalen...

Vastleggen van de erfdelen van de (stief) kinderen

Als uw partner een langstlevende regeling heeft gemaakt kunt u eigenaar worden van alle bezittingen. De (stief)kinderen krijgen dan wel een erfdeel, maar dit hoeft nog niet te worden uitbetaald. Het is belangrijk om vast te leggen hoe hoog het erfdeel van de (stief) kinderen is. Hierdoor wordt voorkomen dat over dit erfdeel bij uw overlijden nog een keer erfbelasting moet worden betaald...

Akte van verdeling

Als er meerdere erfgenamen zijn (en de langstlevende partner is niet enig eigenaar geworden van alle bezittingen) dan moet de erfenis worden verdeeld. Als de erfenis bestaat uit bankrekeningen, effecten of inboedelgoederen dan kan de erfenis in onderling overleg worden verdeeld. Om vast te stellen dat alles eerlijk is verdeeld en iedereen zijn of haar erfdeel heeft ontvangen kan het nuttig zijn om een notariële akte van verdeling op te stellen...

Begeleiding bij uw rol als executeur en/of afwikkelings bewindvoerder

Als u in een testament bent benoemd tot executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder dan is het uw taak om de erfenis te beheren en deze klaar te maken voor verdeling. De overledene heeft u aangewezen omdat hij/zij u bij uitstek geschikt vond om deze taak op zich te nemen...

Optreden als executeur

Het is ook mogelijk dat u uw taak als executeur liever niet aanvaardt of wilt overdragen. In het testament is vaak de mogelijkheid opgenomen dat u een ander in uw plaats kunt stellen. Wij kunnen met u overleggen aan wie u uw taak het best kunt overdragen. In bepaalde situaties kunnen wij als executeur optreden...

Optreden als boedelnotaris 

Als u wenst dat een onpartijdig en onafhankelijke professional behulpzaam is bij de afwikkeling van een erfenis, waarbij de belangen van alle erfgenamen worden behartigd, dan kunt u ons tot boedelnotaris benoemen. Wij begeleiden dan het hele juridische proces. Wij kunnen dan de verklaring van erfrecht/executele opstellen, de legatarissen aanschrijven, de aangifte erfbelasting verzorgen en de verdeling van de nalatenschap vastleggen...

Optreden als partijadviseur

Als u gerechtigd bent tot een erfenis en u vindt dat de executeur of iemand anders niet voldoende rekening houdt met uw belangen of u niet voldoende informatie geeft kunt u ons inschakelen als partijadviseur. Wij behartigen dan enkel uw belang bij de erfenis. Het voordeel van het inschakelen van ons als partij adviseur boven het inschakelen van een advocaat, is dat minder snel de (familie)verhoudingen worden verstoord...

Aanspraak maken op uw wettelijk erfdeel (legitieme portie) als u niet in het testament van uw ouders voorkomt.

Er wordt weleens gezegd dat ouders hun kinderen niet kunnen onterven. Dat is niet waar. Ouders kunnen hun kinderen wel onterven, maar een kind hoeft dat niet te accepteren. Een kind kan aanspraak maken op de legitieme portie. Er moet dan wel binnen vijf jaar na het overlijden actie worden ondernomen door het kind ...

Iedere situatie vraagt om een andere regeling of advies.

Waar kunnen we u mee helpen?