Testament

Een testament regelt wie uw vermogen krijgt na uw overlijden. Door een testament te maken  bepaalt u zelf wie van u erft. Als u geen testament maakt regelt de wet wie uw erfgenamen zijn. In de wet zijn uw persoonlijke wensen niet opgenomen. Bovendien is bij vererving volgens de wet vaak meer erfbelasting verschuldigd dan bij een goed testament. 

Voor het maken van een testament is een notariële akte nodig, die door u in aanwezigheid van de notaris wordt getekend. Een door u zelf opgesteld document heeft helaas geen geldigheid. Hiervoor geldt een één uitzondering. Dat is een codicil. In een codicil kunt u zelf beschrijven voor wie specifieke sieraden, kunstvoorwerpen en inboedel goederen zijn. Voor een codicil gelden bepaalde formaliteiten. In een codicil kunt u niet bepalen dat een bepaald geldbedrag voor een bepaald persoon is. Dat kan alleen door middel van een legaat in een testament. 

Hieronder volgen een aantal zaken die niet door de wet zijn geregeld, maar wel onder uw persoonlijke wensen kunnen vallen. 

Belasting besparende regelingen

Iedereen heeft vrijstellingen voor de erfbelasting. Hoe hoog iemands vrijstelling is, hangt af van de (familie) relatie die tussen u en  degene die u in een testament wilt bevoordelen bestaat. Door een goed testament te maken kunt u optimaal van de vrijstellingen en de tarief structuur van de erfbelasting gebruik maken ...

Het aanwijzen van een executeur of executeur afwikkelings bewindvoerder

In een testament kunt u regelen wie uw erfenis gaat afwikkelen. Een executeur regelt de bankzaken, de verkoop van uw huis, de belastingzaken en zorgt ervoor dat uw erfenis wordt verdeeld door uw erfgenamen. In een testament kunt u zelf bepalen welke bevoegdheden u aan een executeur geeft....

Benoemen van erfgenamen

De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. Dat zijn kort gezegd uw naaste familieleden. Als u anderen tot erfgenamen wilt benoemen, u de één wat meer wilt geven dan de ander of een familielid als erfgenaam wilt uitsluiten, kunt u dat in een testament vastleggen...

Partners zonder kinderen

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u heeft geen kinderen dan bent u volgens de wet elkaars enig erfgenaam. Daarvoor hoeft u geen testament te maken. Als vervolgens de langstlevende partner overlijdt, betekent dit dat het vermogen van...

Samenwonende partners

Als u niet bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan erft een samenwonende partner niet volgens de wet. Als u kinderen heeft zijn uw kinderen uw erfgenamen en als u geen kinderen heeft erven uw ouders...

Kind met extra zorg

Als u een kind heeft dat om welke reden ook extra zorg nodig heeft dan kan een speciale regeling gewenst zijn, waardoor de belangen van alle kinderen in acht worden genomen en uw kind met een zorgvraag optimaal wordt beschermd...

Legaat

In een testament kunt u een legaat opnemen. Dat is een bepaling waardoor u een bepaald geldbedrag of een bepaald onderdeel van uw vermogen (bijvoorbeeld een huis, vakantiehuis, onderneming, een schilderijen of sieraden...

Uitsluiten (ex)schoon kinderen

Indien u niet wilt dat een schoonkind een gedeelte van uw erfenis krijgt ingeval van echtscheiding van uw kind is het verstandig om een bepaling op te nemen waarin u vastlegt dat uw erfenis privé eigendom wordt van uw kind...

Benoemen van een voogd

Als u wilt vastleggen wie verantwoordelijkheid wordt voor de opvoeding en verzorging van uw minderjarige kinderen na uw overlijden, kunt u een voogd benoemen in uw testament. Als dit het enige is dat u in een testament wilt regelen, kunt u dat ook via de rechtbank doen ...

Benoemen van een bewindvoerder

Soms is een erfgenaam nog te jong of om een andere reden niet in staat het geërfde vermogen zelf te beheren. U kunt dan in uw testament een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder beheert het vermogen dan voor uw erfgenaam...

Regeling voor uw onderneming

Voor het nalaten van ondernemingsvermogen kunnen verschillende regelingen gewenst zijn. Zeker als u één van de erfgenamen uw onderneming wilt nalaten. Het is dan van belang om te bepalen of en op welke manier de bedrijfsopvolger de andere erfgenamen moet compenseren en hoe één en ander fiscaal aantrekkelijk kan worden geregeld...

Na elkaar overlijden van gehuwden en geregistreerd partners

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u heeft geen kinderen dan bent u volgens de wet elkaars enig erfgenaam. Daarvoor hoeft u geen testament te maken. Als de langstlevende partner overlijdt betekent dit dat het vermogen van allebei de partners...

Iedere situatie vraagt om een andere regeling of advies.

Waar kunnen we u mee helpen?