Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Notariskantoor Familierecht Meuwese B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de maand oktober in het jaar 2023 en daarna niet meer gewijzigd.

1. Notariskantoor Familierecht Meuwese B.V. (hierna: Familierecht Meuwese) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Familierecht Meuwese oefent de praktijk uit van notaris en juridisch adviseur op het gebied van het familierecht, erfrecht en estate planning. Familierecht Meuwese is gevestigd in Arnhem en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 91054419.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Familierecht Meuwese en alle vormen van dienstverlening door Familierecht Meuwese, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en/of strekking bindend.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Familierecht Meuwese, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is volledig uitgesloten.

4. Door Familierecht Meuwese is de beroepsaansprakelijkheid tenminste overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verzekerd.

5. Iedere aansprakelijkheid voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Familierecht Meuwese of anderszins op welke wijze dan ook verband houdende met een aan Familierecht Meuwese verstrekte opdracht of een andere door Familierecht Meuwese ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding is, ongeacht de aard of grondslag daarvan, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Familierecht Meuwese afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (hierna: BAV) in het voorkomende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Familierecht Meuwese onder die BAV draagt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt onder de BAV, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Familierecht Meuwese voor de specifieke opdracht aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop de opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

6. De in artikel 5 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Familierecht Meuwese aansprakelijk wordt gesteld voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

7. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Familierecht Meuwese aansprakelijk is, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Familierecht Meuwese gesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (hierna: AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Familierecht Meuwese onder die AVB draagt.

8. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of notarissen of een waarnemer van een notaris van Familierecht Meuwese, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of (bestuurders van) de praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten.

9. Familierecht Meuwese is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Familierecht Meuwese is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Familierecht Meuwese te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Familierecht Meuwese voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van deze derden is uitgesloten.

10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

11. Opdrachten worden door Familierecht Meuwese uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

12. Niet alleen Familierecht Meuwese, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan Familierecht Meuwese zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, daaronder begrepen de in artikel 8 genoemde (rechts)personen, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen, onherroepelijke derdenbeding.

13. Familierecht Meuwese licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Familierecht Meuwese is bevoegd om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen. In dat geval kunnen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht. Familierecht Meuwese deelt tijdig aan de opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. Familierecht Meuwese mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.

14. Rekeningen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. Indien Familierecht Meuwese aanmaningen moet versturen wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

15. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan Familierecht Meuwese verschuldigd zijn. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

16.  Familierecht Meuwese behoudt zich het recht voor de behandeling van de opdracht te staken of op te schorten, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen, financieel of anderszins, niet nakomt of indien Familierecht Meuwese van mening is dat de noodzakelijke vertrouwensband met de opdrachtgever is komen te ontbreken. Indien Familierecht Meuwese haar werkzaamheden staakt of opschort stelt zij de opdrachtgever daarvan in kennis. Familierecht Meuwese is niet aansprakelijk voor schade dientengevolge ontstaan.

17. Het rentepercentage op de door Familierecht Meuwese aangehouden derdengeldenrekening kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positief percentage wordt een rente gelijk aan de door Familierecht Meuwese ontvangen rente op de voor de opdrachtgever gehouden tegoeden op de derdengeldenrekening vergoed. Bij een negatief percentage betaalt de opdrachtgever een negatieve rente gelijk aan de door Familierecht Meuwese te betalen rente op deze derdengeldenrekening.

18. De overdracht van een vordering als bedoeld in artikel 3:83 van het Burgerlijk Wetboek op Familierecht Meuwese is uitgesloten. De verpanding van een vordering op Familierecht Meuwese is eveneens uitgesloten.

19. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing, zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Familierecht Meuwese kent een kantoorklachtenregeling als bedoeld in de Verordening Klachten-en geschillenregeling, welke kantoorklachtenregeling van toepassing is op de behandeling van klachten van opdrachtgevers. Deze is te vinden op www.familierechtmeuwese.nl/klachtenregeling. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

20. Familierecht Meuwese is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers, hun bestuurders en uiteindelijk begunstigde(n) vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder hen hierover te informeren. Familierecht Meuwese beoordeelt zelfstandig of een meldplicht bestaat en behoeft hiervoor geen toestemming. Bij een beroep op het verschoningsrecht of geheimhoudingsplicht kan mogelijk worden volstaan met een kennisgeving aan de betrokken partijen. Mede in deze gevallen kan de meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.

21. Familierecht Meuwese is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is te vinden op www.familierechtmeuwese.nl/privacyverklaring.

22. Op de rechtsverhouding tussen Familierecht Meuwese en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens voor zover anders volgt uit artikel 19, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Download de algemene voorwaarden in PDF